Conditions of Use

מבוא

אתר זה, (להלן: "האתר") מופעל על ידי חברת ע.ר. עובדיה טריידינג בע"מ, ח.פ. 514802636  (להלן: "המפעיל"), על ידי המשתמש ("משתמש"), ביצוע רכישה, הרשמתך לאתר, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו על ידי ע.ר. עובדיה טריידינג בע"מ, ח.פ. 514802636 , שמשרדה הרשום הינו ברח' ירושלים 29א ראשון לציון ("החברה").

תנאי שימוש אלה מהווים חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין החברה, לכל דבר ועניין. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן ("תנאי השימוש"), עליך להימנע משימוש באתר. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד החברה, האתר, בעלי האתר, מנהלי החברה, דריקטורים בהחברה, סוכניהם, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על פי תנאי השימוש. רק הכללים בתנאי שימוש אלו יחייבו את החברה כלפי מבצעי הפעולות באתר.

החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים שנרכשו לאחר השינוי.

לצורך תנאי השימוש הללו, "משתמש" - כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך ("ההורים") בדבר הוראות תנאי השימוש הללו זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי השימוש הללו. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.

המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי או חשבון PayPal תקף.

המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

 

תנאים כלליים

מובהר בזאת כי החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.

תנאי שימוש אלה ניתנים לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י החברה ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי.

האמור בתנאי שימוש אלה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 

שירותים המוצעים באתר

האתר מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן:

1. גלישה ועיון בתכנים שונים.

2. רכישת מוצרים.

3. הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש).

מובהר כי החברה אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, והחברה תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת המוצרים המוצעים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי.

המשתמש מצהיר בזאת כי לקח את האמור בתנאי שימוש אלה בטרם החליט לעשות שימוש באתר ו/או להירשם לאתר.

 

הרכישה באתר

האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את

הפריט, הצבע והמידה המבוקשים. עבור כל פריט או שירות המוצע באתר יוצג "דף פריט" בו יופיעו פרטי הפריט או השירות המוצע ומחיר המכירה ("דף הפריט").קיימת אפשרות לרכישת הפריט כמשתמש מזדמן או כמשתמש רשום. רכישה כמשתמש רשום מחייבת רישום לאתר יהיה על המשתמש להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים אודותיך: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון וכתובות.

בעת ביצוע הרכישה תתבקש למסור את הפרטים שלעיל וכן את פרטי כרטיס האשראי שלך לצורך ביצוע הרכישה, כמו כן, תהיה באפשרותך לבצע את הרכישה באמצעות PayPal.

יובהר כי, הפרטים והמידע שתתבקש למסור כוללים מידע הנחוץ במישרין לצורך לרכישת המוצרים המופיעים באתר וכך לצורך אספקתם. מידע זה מבוקש למטרה זו.

מסירת הפרטים והמידע שתתבקש למסור תלויה ברצונך ובהסכמתך, אך יובהר כי ללא מסירת המידע והפרטים האמורים לא תאפשר ביצוע רכישות באתר כלקוח רשום וכן כלקוח מזדמן (כלקוח מזדמן – לאור העובדה שישנו מידע נדרש לצורך ביצוע רכישה ומשלוח).

לתשומת הלב, החברה רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב.

המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל החברה להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: "ביצוע ההזמנה"). לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו להחברה עקב שיבוש הפעלת האתר. כמו כן, המידע שימסר על ידו יכול לשמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך.במעמד ביצוע ההזמנה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי או חשבון ה-PayPal ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי או PayPal מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המשתמש הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: "הפריטים".

תנאים להשלמת עסקת הרכישה:

עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שהחברה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי או PayPal על ביצוע החיוב. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי או PayPal - יקבל הלקוח הודעה מתאימה.

השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה החברה רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת החברה. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד החברה ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.

ההזמנה תרשם במחשבי החברה. במידה והרכישה בוצעה על ידי משתמש רשום, ניתן יהיה לראותה ולעקוב אחר הטיפול בה בקישור "החשבון שלי" שבאתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר.

יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת של הממוחשבת של החברה אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את החברה. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של החברה הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.

 

אספקת המוצר

המשתמש רשאי לבחור באספקת הפריטים המוזמנים ישירות לביתו ו/או ליעד אחר לפי בחירתו. 

אספקה לבית הלקוח

החברה תספק למשתמש את הפריטים באמצעות דואר ישראל או חברת שילוח (להלן: "חברת השילוח") בהתאם לעניין.

אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 21 ימי עסקים). החברה איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה.

לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג. החברה אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית וכן למדינות עמן לישראל עמן לישראל אין יחסים ו/או לא ניתן לשלוח להם דברי דואר מישראל.

אספקת פריטים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר ("דמי משלוח").

דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר.

 

ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש

המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן:

ביטול העסקה בתוך שעה מרגע השלמת הזמנת הפריטים באתר ולפני משלוח הפריט - יעשה באמצעות הודעת ביטול שתישלח לכל המאוחר 12 שעות לאחר

ביצוע הרכישה ושתישלח לדואר האלקטרוני שלהלן: [email protected] ("כתובת המייל") שכותרתה תהא "ביטול עסקה". בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו).

ביטול העסקה לאחר קבלת הפריט בידי המשתמש, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה – המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש. ביטול העסקה יבוצע באמצעות משלוח הפריט לכתובת: ירושלים 29א ראשון לציון ("מען החברה"). ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר - על המשתמש לבדוק את הפריט מייד עם קבלתו. ההחזר הכספי שיינתן יהיה בניכוי דמי המשלוח.

במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות משלוח הפריט לכתובת: ירושלים 29א/7 ראשון לציון.

בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד' יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של החברה בדוא"ל:[email protected] או בטלפון 050-5584304 .

בכל מקרה, החזרת המוצר, החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי תעשה בכפוף לתנאים הבאים:

א.       כנגד משלוח המוצר למען הספק בצירוף חשבונית, ובתנאי שלא נעשה כל שימוש בפריט ולא הוסרו תוויות הפריט.

ב.       תכשיטים, מוצרי ספא וקוסמטיקה - בתנאי שאריזתם לא נפתחה.

החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי או חשבון ה-PayPal שבאמצעותו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר.

החלפת הפריט במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי תיעשה על ידי משלוח המוצר למען החברה ובהתאם לתקנות ביטול עסקה, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש ובתנאי שלא נעשה במוצר כל שימוש.

  

ביטול עסקת הרכישה על ידי החברה

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי;

אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי או התשלום באמצעות PayPal וכן פרטיו המלאים של המשתמש;

בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים;

המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בהחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו;

אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג'. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור

פריטים שרכש באתר לצד ג' כלשהו.

בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות החברה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

בנסיבות כאמור רשאית החברה לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול.

בוטלה מכירה כאמור החברה לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

  

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל שירות הלקוחות של החברה במייל [email protected] או בטלפון: 050-5584304.

 

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה ובעלי המותגים המפורסמים באתר בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר החברה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם החברה בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות הסכמת החברה ו/או בלא לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.

השם החברה יבוא ושיווק בע"מ, שמות המותגים המופיעים באתר,סימני המסחר של החברה והמותגים המפורסמים באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכיוב' - הם כולם רכושם של החברה ו/או בעלי המותגים המפורסמים באתר בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש וביחס לשימוש בקניין הרוחני השייך לבעלי המותגים המפורסמים באתר, חל איסור שימוש ללא משלוח בקשה בכתב ומראש למען האתר או כתובת המייל ובהתאם תועבר הבקשה לבעלי המותגים המפורסמים באתר, כאשר רק הסכמה בכתב ומראש מטעמם תאפשר שימוש כלשהו.

אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה ו/או מי מטעמה ו/או בעלי המותגים המופיעים באתר. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם החברה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראשו/או ניתנה הסכמה בכתב ומראש מבעלי המותגים המפורסמים באתר.

 

דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר - תהא לבתי המשפט בתל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

 

קנייה מהנה!